Manja slova Veća slova RSSU Sektoru za evidenciju i informisanje vrše se poslovi koji se odnose na: vođenje jedinstvene evidencije državne imovine u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima; vođenje Registra nepokretnosti u državnoj imovini; vođenje evidencije imovine koja po sili zakona postaje državna imovina; vođenje evidencije imovine koju koristi više organa; vođenje evidencije zaključenih ugovora o sticanju i raspolaganju nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini; staranje o upisu imovine u svojini Crne Gore u katastar nepokretnosti; usaglašavanje podataka iz svoje evidencije sa podacima iz katastra nepokretnosti; podnošenje zahtjeva i praćenje poslova upisa u katastar koji se odnose na parcelaciju, razgraničenje, razmjenu, pripremanje nacrta ugovora i praćenje njihove realizacije; vršenje naplate zakupa; obezbjedjivanje uslova za zaštitu imovine; obavljanje i drugih poslova u vezi sa evidencijom državne imovine po nalogu Vlade Crne Gore i Ministarstva finansija; dostavljanje izvještaja Ministarstvu finansija u elektronskoj formi, kao i drugi poslovi u vezi sa djelatnostima Sektora.

Organizacija sektora:

a. Odsjek za vođenje Registra nepokretnosti u državnoj imovini;

b. Odsjek za vođenje jedinstvene evidencije pokretnih stvari i drugih dobara u državnoj imovini;

c. Odsjek za vođenje evidencije imovine koja po sili zakona postaje državna imovina