Manja slova Veća slova RSSU Odjeljenju za investiciono i tekuće održavanje vrše se poslovi koji se odnose na: investiciono i tekuće održavanje objekata državnih organa, reprezentativnih objekata državnih organa i diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu; izgradnju, dogradnju i adaptaciju poslovnog prostora u državnoj svojini Crne Gore kao i objekata za reprezentaciju; organizovanje i ugovaranje izrade investiciono-tekuće dokumentacije za poslove investicija; stručni nadzor nad ugovorenim radovima sa svim pripremnim i završnim radovima; pripremanje i realizacija poslova iz programa stambene izgradnje za Komisiju za rješavanje stambenih potreba funkcionera Crne Gore; održavanje i opremanje službenih stanova Crne Gore; tekuće održavanje objekata Crne Gore sa svim instalacijama (vodovod, kanalizacija, elektro instalacije, građevinsko-zanatski i sl.poslovi); održavanje sistema centralnog grijanja, sistema rashlađivanja, sistema za dojavu požara, PTT uređaja, radioaktivnih gromobrana i sl; organizuje rad i odgovoran je za kvalitet i kvanitet izvođenja radova; ugovaranje i sprovođenje poslova sa specijalizovanim organizacijama za određenu vrsta poslova; održavanje zelenih površina; održavanje inventara.